No products in the cart.
Košík 0

Zásady ochrany osobních údajů

Obsah

Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje budou zaznamenány a jak budou použity.

1. Důvěra je pro nás zásadní

Naše webové stránky můžete používat, aniž byste museli poskytovat jakékoli své osobní údaje. Zavazujeme se chránit soukromí našich zákazníků, a proto používáme pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme. V některých případech, jako je zaslání výhry ze soutěže, kontaktování v rámci průzkumu trhu nebo v případě zájmu o newsletter, objednání produktů prostřednictvím internetového obchodu www.nutrifoodketo.cz nebo konzultace po telefonu či online poradenství, jsme však nuceni od vás požadovat informace, které obsahují vaše osobní údaje.

Kdykoli nás můžete požádat, abychom vaše údaje z naší databáze odstranili a přestali je používat pro marketingové účely. Vaše rozhodnutí budeme plně respektovat.

2. Soubory cookie

Soubory cookie, které ukládáme, mohou být také odstraněny. Pokud se rozhodnete soubory cookie odmítnout, měli byste vzít v úvahu, že je možné, že interaktivní funkce nabízené našimi webovými stránkami budou hůře použitelné nebo je nebudete moci používat vůbec.

3. Zásady ochrany osobních údajů – úvodní ustanovení

 • 3.1.Provozovatelem je společnost NUTRI a.s., Kaštieľská 4, 821 05 Bratislava, IČO: 50137433, zapsaná u Okresního soudu Bratislava I., oddíl Sa, vložka č.: 6710/B.
 • 3.2.Osobními údaji jsou: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, IP adresa, cookies, informace o dosažení věku 16 let.
 • 3.3.Provozovatel webových stránek www.nutrifoodplan.cz, >www.nutrifoodketo.cz, >www.nutrifood.company jako správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak jsou definována níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.
 • 3.4.Správce je povinen při zpracování Osobních údajů dodržovat následující právní předpisy:
  • a)Zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen “Zákon”),
  • b)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen “Nařízení”),
  • c)Další dotčené obecné právní předpisy.
 • 3.5.Účastník je fyzická osoba, která si v internetových prohlížečích prohlíží webové stránky www.nutrifoodplan.cz, www.nutrifoodketo.cz, www.nutrifood.company, o čemž Správce osobních údajů tímto informuje způsobem a dobrovolně vyplňuje formuláře požadující také informace o osobních údajích – ať už se jedná o vyplnění objednávkového formuláře, přihlášení se k odběru newsletteru, nebo vyplnění BMI kalkulačky či účast v soutěžích, aj.
 • 3.6.Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Správce je podle Nařízení povinen jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s čl. 37 Nařízení. Správcem takto jmenovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů je: [email protected], +421 948 17 27 18.

4. Účely a doby zpracování osobních údajů

 • 4.1.Účastník vyplněním nebo zasláním svých Osobních údajů na e-mailovou adresu NUTRI a.s. prohlašuje, že ve smyslu Zákona souhlasí s tím, aby Provozovatel zpracovával a uchovával jeho Osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou nezbytné pro činnost Provozovatele, a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Provozovatel se zavazuje nakládat s Osobními údaji Kupujícího a nakládat s nimi v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky.
 • 4.2.Účastník uděluje tento souhlas Provozovateli na dobu určitou, a to do doby naplnění účelu zpracování osobních údajů Účastníka, není-li v těchto Zásadách uvedeno jinak.
 • 4.3.Provozovatel zajistí neprodlenou likvidaci osobních údajů Účastníka po splnění účelu zpracování. 2.4. Účastník může kdykoli písemně odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas zaniká do 1 měsíce ode dne doručení odvolání souhlasu Účastníka Správci.
 • 4.4.Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
  • a)plnění smlouvy nebo jiného souvisejícího závazku a poskytování služeb,
  • b)plnění právních povinností a povinností vyplývajících z právních předpisů (zejména účetnictví, daně, archivace, poskytování součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod. s tím, že: i. daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od ukončení smlouvy: ii. účetní doklady podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, se uchovávají po dobu 10 let od roku následujícího po roce, v němž byla uzavřena smlouva mezi Provozovatelem a Účastníkem;
  • c)oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele;
  • d)marketing a obchodní nabídky služeb Provozovatele: plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb, individuální nabídky, zasílání dotazníků, cookies.

5. Informace o ochraně a zpracování Osobních údajů

 • 5.1.Pokud Účastník neposkytne své osobní údaje, není možné s Provozovatelem uzavřít smlouvu a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. V této souvislosti jsou Osobní údaje nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby nebo produktu Provozovatele.
 • 5.2. Po uplynutí lhůt stanovených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.
 • 5.3.Účastník poskytne Provozovateli pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Účastník odpovídá za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů. Provozovatel neodpovídá za správnost poskytnutých údajů.
 • 5.4.Provozovatel vynaloží veškeré úsilí, aby zabránil neoprávněnému zpracování.
 • 5.5.Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje účastníka třetím osobám pro tyto účely: dokončení procesu objednávky, dodání zboží (týká se přepravních společností), zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníků, (týká se společností, které Provozovateli dodávají systém, prostřednictvím kterého Provozovatel vyřizuje požadavky svých zákazníků), vyřizování reklamací, registrace nového zákazníka.
 • 5.6.Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě.

6. Práva Účastníka související se zpracováním:

 • 6.1.Práva Účastníka související s ochranou Osobních údajů:
  1. a) požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům;
  2. b) na opravu poskytnutých Osobních údajů;
  3. c) na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
  4. d) na omezení zpracování Osobních údajů;
  5. e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu Osobních údajů;
  6. f) právo na předání Osobních údajů jinému správci;
  7. g) právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů;
  8. h) právo odvolat souhlas.
 • 6.2.Provozovatel odpoví do 30 dnů od obdržení žádosti.

7. Prohlášení Provozovatele:

 • 7.1.Provozovatel prohlašuje:
  1. a) že bude shromažďovat osobní údaje výhradně za účelem definovaným v těchto zásadách,
  2. b) že zajistí, aby osobní údaje byly zpracovávány a používány pouze způsobem, který je slučitelný s účelem, pro který byly shromážděny, a že je nebude kombinovat s osobními údaji shromážděnými pro jiné účely,
  3. c) zpracovává Osobní údaje v souladu s dobrými mravy a jedná způsobem, který není v rozporu s obecně platnými právními předpisy ani je neobchází,
  4. d) že nebude vynucovat nebo podmiňovat souhlas subjektu údajů hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti, kterou si sám uložil.

8. Závěrečná ustanovení

 • 8.1.Všechny právní vztahy vyplývající ze zpracování Osobních údajů se řídí právním řádem Slovenské republiky bez ohledu na to, odkud byly osobní údaje zpřístupněny. K řešení sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné slovenské soudy.
 • 8.2.Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu Osobních údajů (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk) .
 • 8.3.Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021.

9. Google Analytics

“Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics, která je službou webové analytiky společnosti Google Inc (“Google”). Služba Google Analytics používá takzvané “cookies”, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a které umožňují analyzovat používání webových stránek z vaší strany. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server společnosti Gooogle v USA a tam ukládány. Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webových stránek za účelem sestavení zprávy o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a k vytvoření služeb týkajících se používání webových stránek a internetu.

Společnost Google poskytuje tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud společnost Google pověřila třetí strany zpracováním těchto údajů. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s jinými údaji, které ukládá. Instalaci souborů cookie můžete zabránit úpravou nastavení svého prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů, které o vás společnost Google shromáždila výše popsaným způsobem, za výše uvedeným účelem.”

Pokud Google AdSense, reklamní služba společnosti Google, zobrazuje na těchto webových stránkách reklamy (textové reklamy, bannery atd.), může váš prohlížeč uložit soubor cookie zaslaný společností Google nebo třetími stranami. Informace o souborech cookie uložených společností Google nebo třetími stranami jsou zaznamenávány, shromažďovány a analyzovány. Kromě toho služba Google AdSense používá ke shromažďování informací také takzvané “WebBeacons” (malé neviditelné grafické prvky), pomocí kterých lze zaznamenávat, shromažďovat a vyhodnocovat jednoduché činnosti, jako je například návštěvnost webových stránek.

Informace vygenerované pomocí cookies a/nebo WebBeacon týkající se vašeho používání těchto webových stránek jsou přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. Google takto shromážděné informace používá k vyhodnocování vašeho používání webových stránek s ohledem na reklamy AdSense. Společnost Google může tyto údaje předat také třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud společnost Google zpracováním těchto údajů pověřila třetí strany.

Vaši IP adresu nebude společnost Google spojovat s jinými údaji uloženými společností Google. Ukládání souborů cookie na váš pevný disk a zobrazování WebBeacons můžete zabránit. Za tímto účelem můžete změnit nastavení prohlížeče na “nepřijímat soubory cookie” (v aplikaci InternetExplorer přejděte na “Doplňky/Internetové možnosti/Soukromí/Předvolby/Nastavení”. V prohlížeči Firefox přejděte do nabídky “Doplňky/Nastavení/Soukromí/Soubory cookie”). Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webových stránkách služby Google Analytics.

Akce

Akce poraden

Prohlédněte si akce a výhodné nabídky, které nabízí naše jednotlivé poradny.

Akce eshopu

Prohlédněte si akce a slevy vysoce proteínových produktů a balíků na našem eshopu.