No products in the cart.
Košík 0

Všeobecné obchodní podmínky

Obsah

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen “VOP”) společnosti NUTRI a. s., stanovují práva, povinnosti a zásady právního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a vztahují se na nákup zboží a služeb v internetovém obchodě www.nutrifoodketo.cz nebo prostřednictvím poraden NUTRI FOOD PLAN a webových stránek www.nutrifoodplan.cz. Jsou závazné pro všechny účastníky právního vztahu a vycházejí z obecně závazných právních předpisů.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Pro účely VOP a právního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím platí následující definice a pojmy s následujícím významem:

 • 1.1.Prodávajícím je společnost NUTRI a.s., Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava, IČO: 50137433, společnost je zapsána u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka č.: 6710/B, elektronická adresa [email protected] a [email protected], a zajišťuje komunikaci a distribuci produktů NutriFood MRP a NutriFood Keto a služby výživového poradenství NUTRI FOOD PLAN. Prodávající je provozovatelem internetových stránek www.nutrifoodplan.cz , www.nutrifoodketo.cz a www.nutrifood.company.
 • 1.2.Dodací adresou je adresa v Centrálním poradenském centru NUTRI FOOD PLAN, NUTRI a.s., Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava, Slovensko, které slouží jako sídlo všech poradenských center na Slovensku, v České republice a v Maďarsku a zároveň slouží jako hlavní kontaktní centrum pro případ, že si klient z nabídky poradenského centra nevybere konkrétní poradenské centrum v jednotlivých regionech.
 • 1.3.Distribuce produktů NutriFood Keto je možná prostřednictvím internetového obchodu www.nutrifoodketo.cz nebo v poradenských centrech NUTRI FOOD PLAN. Nutričně vyvážené produkty NutriFood MRP nelze zakoupit prostřednictvím internetového obchodu, pouze v poradenských centrech NUTRI FOOD PLAN.
 • 1.4.Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která svojí objednávkou vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím.
 • 1.5.Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a/nebo plnění smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, nejedná v rámci svého zaměstnání, povolání nebo podnikatelské činnosti, ani jako statutární orgán právnické osoby, její prokurista nebo zástupce (včetně zástupce fyzické osoby podnikatele). Prodávající nepovažuje za spotřebitele právnickou osobu nebo fyzickou osobu – podnikatele, a to ani v případě, že tato osoba zaměstnává méně než deset osob nebo její roční obrat nebo celková roční bilanční hodnota nepřesahuje 2 000 000,- EUR.
 • 1.6.Podnikatelem se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů a pro účely VOP, také osoba, která v souladu s výše uvedeným jedná v rámci své podnikatelské činnosti a pokud jako kupující uvede v objednávce své IČO, bere na vědomí, že se na ni vztahují pravidla stanovená ve VOP pro podnikatele.
 • 1.7.Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se prostřednictvím oprávněné fyzické osoby zaregistrovala k odběru novinek na internetových stránkách www.nutrifood.company , www.nutrifoodplan.cz nebo vykazovala aktivitu v internetovém obchodě www.nutrifoodketo.cz.
 • 1.8.Orgánem dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava.
 • 1.9.Webové stránky jsou www.nutrifoodplan.cz , www.nutrifoodketo.cz , www.nutrifood.company
 • 1.10.Zbožím a službami se rozumí výrobky a služby nabízené prodávajícím v internetovém obchodě a prostřednictvím poradenských center NUTRI FOOD PLAN. Produkty NutriFood Keto lze zakoupit v daném internetovém obchodě www.nutrifoodketo.cz Produkty NutriFood MRP lze zakoupit výhradně a pouze u výživového poradce v poradenském centru NUTRI FOOD PLAN.
 • 1.11.Objednávání zboží a služeb. Objednávání produktů NutriFood Keto je možné online prostřednictvím internetového obchodu www.nutrifoodketo.cz. Jejich doručení je v ČR zajištěno prostřednictvím Zásilkové služby Packeta.
  • a)PACKETA (Zásilkovňa) na vámi zvolenou adresu po celé České republice – Cena dopravy zásilky do 5 kg na adresu je 190 Kč s DPH. Při objednávce nad 1 500 Kč je doprava zdarma. Zásilka vám dorazí zpravidla kurýrní společností do 3 pracovních dnů na vámi zvolenou adresu. Kurýr obvykle informuje předem telefonicky nebo SMS.
  • b)PACKETA (Zásilkovňa) na vámi zvolené výdejní místo – Cena přepravy zásilky do 5 kg na výdejní místo je 95 Kč. Při objednávce nad 1 500 Kč je doprava zdarma. Zásilka dorazí na vámi zvolené výdejní místo Packety zpravidla do 3 pracovních dnů. Seznam všech míst najdete ZDE. Po přijetí informační SMS nebo e-mailu si můžete zásilku vyzvednout.
 • 1.12.Objednávkou se rozumí projevení zájmu o potraviny NutriFood Keto prostřednictvím objednávkového formuláře uvedeného v internetovém obchodě www.nutrifoodketo.cz. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s VOP platnými v době odeslání objednávkového formuláře a je jimi vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy a potvrzuje, že se před odesláním objednávky řádně seznámil s VOP a bez výhrad s nimi souhlasí. Potraviny NutriFood MRP si vybírá a nakupuje spotřebitel osobně v poradenském centru NUTRI FOOD PLAN.
 • 1.13.Kupní cena je cena v EURO ve Slovenské republice a v Kč v České republice, HUF v Maďarsku za zboží – uvedená v aktuální nabídce, objednávce a potvrzení objednávky a vždy zahrnuje DPH.
 • 1.14.Původní cenou se rozumí cena zboží nebo služby, za kterou prodávající nabízel předmětné zboží NutriFood MRP nebo NutriFood Keto nebo službu NUTRI FOOD PLAN bez započtení případných celkových bonusů, marketingových akcí na podporu prodeje a jiných slevových akcí na internetových stránkách provozovaných prodávajícím nebo cena doporučená distributorem, přičemž se vždy zobrazí ta cena, která lépe odráží cenovou úroveň předmětného produktu na trhu.

2 .KUPNÍ SMLOUVA

 • 2.1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je podání žádosti o produkty NutriFood Keto prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě www.nutrifoodketo.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelům a okamžikem přijetí závazného potvrzení objednávky e-mailem Prodávajícím poté, co Prodávající obdržel objednávku. V informačním e-mailu najde Kupující spotřebitel také odkaz na aktuální znění VOP a reklamační řád Prodávajícího. Výslednou smlouvu (včetně sjednané ceny) lze změnit nebo zrušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů. Výjimku z tohoto postupu naleznete v části IV. Objednávání.
 • 2.2. Je-li kupujícím podnikatel, je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslání objednávky zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupujícího podnikatele prodávajícímu. Prodávající neodpovídá za případné chyby v přenosu dat. Smlouva se uzavírá ve slovenském jazyce.
 • 2.3. Pokud je se zbožím poskytován jakýkoli dárek, který kupující nevyužije, je kupující povinen předem kontaktovat prodávajícího a informovat ho, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude zboží prodáno kupujícímu bez tohoto dárku. Pokud se tak nestane, je kupující povinen v případě odstoupení od smlouvy vrátit dárek v souladu s článkem VII (Odstoupení od smlouvy).
 • 2.4. Uzavřená smlouva bude prodávajícím archivována nejméně po dobu pěti let od jejího uzavření, nejdéle však po dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a nebude přístupná třetím nezúčastněným osobám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces přehledně popsán. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a kupující si je tak může archivovat a reprodukovat.
 • 2.5. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet apod.) pro podání objednávky jsou v obvyklé výši, která závisí na tarifu telekomunikačních služeb využívaných kupujícím.
 • 2.6. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, a umožnit mu nabýt k ní vlastnické právo, a kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 • 2.7. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stává vlastníkem až úplným zaplacením kupní ceny.
 • 2.8. Prodávající předá kupujícímu věc a doklady vztahující se k věci a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou.
 • 2.9. Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, pokud umožní kupujícímu nakládat s věcí v místě plnění a včas to Kupujícímu oznámí.
 • 2.10. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá prodávající věc kupujícímu-podnikateli tak, že ji předá prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající věc odevzdá kupujícímu-spotřebiteli až poté, co věc byla kupujícímu-spotřebiteli předána dopravcem.
 • 2.11. Prodávající předá kupujícímu předmět koupě v dohodnutém množství, jakosti a provedení.
 • 2.12. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí nebo způsobem nezbytným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem prodávající zajistí přepravu věci.
 • 2.13. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 • 2.14. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 • 2.15. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 občanského zákoníku.
 • 2.16. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 • 2.17. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz

3. INFORMACE O ZBOŽÍ, CENĚ A DOPRAVĚ

 • 3.1. Kupní cena je cena zboží uvedená v aktuální nabídce na internetových stránkách, v objednávce a v potvrzení objednávky a nezahrnuje náklady na dopravu zboží.
 • 3.2. Prodávající si vyhrazuje právo opravit cenu zboží před jeho odesláním, pokud vyjde najevo, že cena nabízeného zboží nebyla uvedena správně. V takovém případě musí být kupující informován a musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nebude kupní smlouva uzavřena a objednávka bude prodávajícím zrušena.
 • 3.3. Všechny akční ceny jsou platné do vyprodání zásob. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • 3.4. Všechny ceny jsou smluvní. Na internetových stránkách provozovatele www.nutrifoodplan.cz , www.nutrifoodketo.cz , www.nutrifood.company jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH a případných dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel zaplatit, aby zboží získal, do této ceny se nezapočítávají případné poplatky za dopravu apod.
 • 3.5. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy si kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby v interním informačním systému společnosti NUTRI a.s., provozovatele internetového obchodu www.nutrifoodketo.cz , je společnost NUTRI a.s. oprávněna odstoupit od kupní smlouvy, a to i poté, co kupující obdržel e-mail s potvrzením své objednávky. NUTRI a.s. v takovém případě kupujícího o této skutečnosti informuje. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně, jsou zejména následující:
  • a)cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje kupní cenu).
  • b)cena zboží chybí nebo obsahuje jednu či více číslic navíc
  • c)sleva na zboží přesahuje více než 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové akce nebo výprodeje označeného zvláštním symbolem.
 • 3.6. Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob při uvedeném počtu kusů akčního zboží nebo po stanovenou dobu.
 • 3.7. Prodávající prohlašuje a kupující výslovně bere na vědomí, že prodávající neručí za žádné výsledky vyplývající z konzumace potravin prodávaných prodávajícím. Kupující rovněž výslovně bere na vědomí, že potraviny mohou na každého člověka působit jinak, a proto nelze zaručit žádný pozitivní výsledek z užívání potravin prodávaných prodávajícím.
 • 3.8. Kupující je rovněž povinen se před uzavřením kupní smlouvy seznámit s “kontraindikacemi”, které popisují situace, ve kterých není vhodné užívání potravin prodávaných prodávajícím a které jsou uvedeny na webových stránkách internetového obchodu.
 • 3.9. NUTRI a.s., provozovatel internetového obchodu www.nutrifoodketo.cz , si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatnou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů apod. nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O tomto postupu bude kupující informován.

4. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

 • 4.1. Kupující si může objednat jakékoli zboží ze sortimentu NutriFood Keto nabízeného v internetovém obchodě www.nutrifoodketo.cz prostřednictvím internetového obchodu, a to vložením zboží do nákupního košíku a dokončením objednávky.
 • 4.2. Zboží lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře (nákupního košíku) na internetové adrese www.nutrifoodketo.cz. Výrobky NutriFood Keto však lze zakoupit pouze v internetovém obchodě. Nákup lze uskutečnit pouze osobně v Centrálním poradenském centru NUTRI FOOD PLAN v Bratislavě.
 • 4.3. Prodávající elektronicky potvrdí objednávku ihned po jejím doručení. Kupující bude v nejbližší době kontaktován e-mailem.
 • 4.4. Po ověření dostupnosti zboží a platných cen dodavatel potvrdí zákazníkovi objednávku zasláním e-mailové zprávy s předmětem “Potvrzení objednávky”. V potvrzení bude stanovena celková cena objednaného zboží a služeb a závazný termín dodání, který může být se souhlasem zákazníka delší než standardní doba.
 • 4.5. Takto provedený příkaz se považuje za závazný a je v souladu se zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů.
 • 4.6. Potvrzením objednávky vzniká obchodní vztah mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující se tím zavazuje zaplatit kupní cenu za objednané a dodané zboží včetně nákladů na dopravu podle platných obchodních podmínek.
 • 4.7. Potvrzením objednávky kupující potvrzuje pravdivost a správnost údajů.
 • 4.8. Každá objednávka pro fyzické osoby musí obsahovat: jméno a příjmení kupujícího, dodací adresu, telefonní číslo nebo e-mail, způsob dopravy a převzetí zboží. Produkty NutriFood Keto však lze zakoupit v internetovém obchodě.
 • 4.9. Každá objednávka pro fyzické osoby-podnikatele musí obsahovat: název firmy, místo podnikání, IČO, doručovací adresu, telefonní číslo nebo e-mail, způsob dopravy a vyzvednutí zboží. Produkty NutriFood Keto však lze zakoupit v internetovém obchodě.
 • 4.10. Každá objednávka pro právnické osoby musí obsahovat: název firmy, sídlo, adresu pro doručení (pokud je odlišná od adresy sídla), IČO, kontaktní osobu se jménem a příjmením, telefonním číslem nebo e-mailem, způsob platby za zboží, způsob dopravy a odběru zboží a fakturační adresu (pokud je odlišná od adresy sídla nebo adresy pro doručení). Výrobky NutriFood Keto však lze zakoupit v internetovém obchodě.
 • 4.11. Kupující obdrží zboží za cenu platnou v době objednání. Nakupující spotřebitel má možnost se před odesláním objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všech dalších poplatků. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před podáním objednávky seznámit s tím, jak dlouho zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
 • 4.12. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem nedojde, zejména pokud kupující spotřebitel objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby v interním informačním systému prodávajícího. V takovém případě je Prodávající povinen Kupujícího o této skutečnosti informovat.
 • 4.13. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • 5.1. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zboží po reklamaci či porušil-li spotřebitel originální obal.
 • 5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu: NUTRI a.s., Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava, Slovensko.
 • 5.3. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
 • 5.4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 • 5.5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží , nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.
 • 5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • 5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • 5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • 5.9. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy zejména v případě, že:
  • a)kupující nepřevezme objednané zboží od dopravce ve sjednané lhůtě z důvodů, které nejsou na straně prodávajícího
  • b)Prodávající není schopen dodat zboží, zejména proto, že zboží bylo vyprodáno, již se nevyrábí nebo se výrazně změnila cena, za kterou Prodávající zboží nakupuje
 • 5.10. Odstoupení prodávajícího od smlouvy je účinné dnem, kdy je odstoupení od smlouvy doručeno kupujícímu, přičemž pro odstoupení od smlouvy postačuje doručení odstoupení od smlouvy formou e-mailu. Prodávající vrátí Kupujícímu již uhrazenou kupní cenu nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet Kupujícího, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 6.1. Prodávající bere na vědomí, že platba je možná pouze platební kartou prostřednictvím platební brány STRIPE – https://stripe.com.
 • 6.2. Zboží zůstává až do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, nebezpečí škody na zboží však přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
 • 6.3. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu pouze vybrané platební metody dle svého uvážení.
 • 6.4. Fakturační údaje Kupujícího nelze po odeslání objednávky zpětně měnit.

7. DODACÍ PODMÍNKY

 • 7.1. Prodávající zajišťuje nebo zprostředkovává následující způsoby doručení:
  • a)PACKETA (Zásilkovňa) na vámi zvolenou adresu po celé České republice – Cena dopravy zásilky do 5 kg na adresu je 190 Kč s DPH. Při objednávce nad 1 500 Kč je doprava zdarma. Zásilka vám dorazí zpravidla kurýrní společností do 3 pracovních dnů na vámi zvolenou adresu. Kurýr obvykle informuje předem telefonicky nebo SMS.
  • b)PACKETA (Zásilkovňa) na vámi zvolené výdejní místo – Cena přepravy zásilky do 5 kg na výdejní místo je 95 Kč. Při objednávce nad 1 500 Kč je doprava zdarma. Zásilka dorazí na vámi zvolené výdejní místo Packety zpravidla do 3 pracovních dnů. Seznam všech míst najdete ZDE. Po přijetí informační SMS nebo e-mailu si můžete zásilku vyzvednout.
 • 7.2. V případě zásahu vyšší moci nebo výpadku informačního systému společností NUTRI a.s. neodpovídá za pozdní doručení zboží.
 • 7.3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně nahlásit e-mailem na adresu společnosti NUTRI a.s., [email protected], s dopravcem sepsat škodní protokol a bez zbytečného odkladu jej zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace nekompletnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva na reklamaci věci, ale dává prodávajícímu možnost prokázat, že nedošlo k porušení kupní smlouvy.
 • 7.4. V případě, že výherce vyhraje v soutěži pořádané společností NUTRI a.s., provozovatelem internetového obchodu www.nutrifoodketo.cz , zašle společnost výhru výherci do 30 kalendářních dnů ode dne vyhlášení výsledků takové soutěže společností NUTRI FOOD PLAN.

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A POSTUP PŘI REKLAMACI

 • 8.1. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými slovenskými právními předpisy. Jako záruční list slouží nákupní doklad.
 • 8.2. Prodávající zodpovídá za zboží kupujícímu, že zboží je při převzetí bez vad. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • a)zboží má vlastnosti dohodnuté mezi stranami, a pokud k dohodě nedošlo, má vlastnosti popsané prodávajícím nebo výrobcem,
  • b)zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • c)zboží odpovídá svou kvalitou nebo provedením dohodnutému vzorku nebo vzoru,
  • d)zboží se hodí k účelu, který prodávající uvádí pro jeho použití,
  • e)zboží odpovídá požadavkům právních předpisů.
 • 8.3. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady prodávaného zboží při jeho převzetí kupujícím. Kupující bere na vědomí, že je povinen zboží prohlédnout bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu.
 • 8.4. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy:
  • a)pokud má zboží podstatnou vadu,
  • b)pokud zboží nelze řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vady po opravě,
  • c)v případě, že se na zboží vyskytne více vad.
 • 8.5. Záruční doba se řídí datem uvedeným na obalu zboží.
 • 8.6. Reklamace se vyřizují v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky.
 • 8.7. Práva z vadného plnění (reklamace) uplatňuje kupující písemně u prodávajícího prostřednictvím e-mailové korespondence na adrese NUTRI a.s.
 • 8.8. Vyřizování reklamací se řídí platným reklamačním řádem prodávajícího uvedeným v těchto obchodních podmínkách. Kupující byl s reklamačním řádem řádně seznámen a byl informován o podmínkách a způsobu uplatnění reklamace zboží.
 • 8.9. Reklamační řízení je zahájeno dne:
  • a)obdržením oznámení o reklamaci,
  • b)doručením reklamovaného zboží kupujícím prodávajícímu.
 • 8.10. Prodávající nebo jím pověřená osoba vystaví kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace, ve kterém je prodávající povinen přesně označit reklamované vady zboží a opětovně poučí spotřebitele o jeho právech vhodnou formou zvolenou prodávajícím, např. formou e-mailu nebo písemně. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je prodávající povinen doručit kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace bez zbytečného odkladu.
 • 8.11. Lhůta pro vyřízení reklamace činí nejvýše 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající vystaví kupujícímu písemný doklad o výsledku reklamace e-mailem nebo poštou. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.
 • 8.12. Potraviny musí být označeny datem použitelnosti nebo datem minimální trvanlivosti a lhůta pro uplatnění reklamace je stanovena tímto datem. Pokud je prodávané zboží, jeho obal nebo návod, který je k němu přiložen, označen datem použitelnosti, záruční lhůta neskončí před uplynutím této lhůty. Záruční lhůty začínají běžet od okamžiku převzetí zboží kupujícím.
 • 8.13. Kupující má možnost volby způsobu uplatnění reklamace.
 • 8.14. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku).

9. Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 10.1. Účelem těchto obchodních podmínek je vymezení práv a povinností prodávajícího (dodavatele) na straně jedné a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé, vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím telefonické nebo písemné objednávky. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se uzavírají podle práva Slovenské republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami, je-li smluvní stranou spotřebitel, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 102/2014, o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • 10.2. V kupní smlouvě lze sjednat odchylné ustanovení od obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Takto sjednané obchodní podmínky nesmí být v rozporu se zákonem.
 • 10.3. Tyto obchodní podmínky a záruční nároky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny ve slovenském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít ve slovenském jazyce.
 • 10.4. Případné spory mezi společností NUTRI a.s.a kupujícím mohou být řešeny i mimosoudně. V takovém případě se kupující-spotřebitel může obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Slovenská obchodní inspekce anebo Česká obchodní inspekce, nebo spor řešit prostřednictvím určené platformy pro řešení sporů. Prodávající doporučuje kupujícímu nejprve využít k řešení situace kontakt na webových stránkách provozovatele a teprve poté přistoupit k mimosoudnímu řešení sporu.
 • 10.5. Kontaktní e-mailová adresa společnosti NUTRI a.s. a. je [email protected], na kterou se lze obrátit.
 • 10.6. Vzor formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy je přílohou VOP.
 • 10.7. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2023 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu VOP bez předchozího upozornění.

Akce

Akce poraden

Prohlédněte si akce a výhodné nabídky, které nabízí naše jednotlivé poradny.

Akce eshopu

Prohlédněte si akce a slevy vysoce proteínových produktů a balíků na našem eshopu.